Statut

STATUT
Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

I Postanowienia ogólne

§1

1.  Dolnośląski Związek Pszczelarzy zwany dalej "Związkiem" jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy reprezentującą i broniącą praw i interesów swoich członków- jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

2.  Związek działa, jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.nr32 poz.217/

§2

1.   Terenem działania Związku jest obszar regionu dolnośląskiego i tereny przyległe.

2.   Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.

§3

1.   Związek posiada osobowość prawną.

2.   Związek może przystąpić na członka do innych organizacji rolniczych i społecznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

3.   Decyzje o przynależności członkowskiej, o której mowa w pkt. 2 podejmuje Walny Zjazd Delegatów.

4.   Związek działa na podstawie niniejszego statutu.

§4

Związek używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku "Dolnośląski Związek Pszczelarzy " we  Wrocławiu oraz podłużnej z tą samą treścią wraz z dokładnym adresem.                                             .

II Cele i zadania oraz środki ich realizacji

§5

1.   Celem Związku jest wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy.

§6

Cele te Związek realizuje przez:      

1.  Koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych, nadzorowanie i kontrolę ich działalności.

2.  Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy i innym jednostkom organizacyjnym w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów oraz  przygotowania pomocy szkoleniowych, sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, szkolenie pszczelarzy, zapobieganie chorobom i ich zwalczanie, powiększenie i ulepszanie pożytków pszczelich i ich racjonalne wykorzystanie.

3.  Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji.

4.  Współdziałanie z resortami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa i wchodzić w krajowe i zagraniczne spółki.

5.  Współpraca z terenowymi organami władzy i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego,  a  w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami.

6.  Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzenia bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.

7.  Wnioskowanie propozycji do przepisów państwowych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.

8.  Dla wykonania zadań statutowych Związek może organizować i prowadzić działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym bądź handlowym w zakresie zagospodarowania produktów pasiecznych i zaopatrywania swoich członków w środki produkcji. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

9.  Sprawowanie patronatu i działalności rewizyjnej nad działalnością organizacyjną i rzeczową terenowych Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych

§7

1.   Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy i innych jednostkach organizacyjnych.

2.   Związek zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych.

III Struktura organizacyjna Związku

Związek zrzesza pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy i innych jednostkach organizacyjnych.

§8

Władzami terenowymi Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych są:

1.  Walne zebrania członków Koła i innych jednostek organizacyjnych.

2.  Zarząd Koła i innych jednostek organizacyjnych, składający się z  3 - 7 członków, w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

3.  Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków

4.  Sąd Koleżeński w skład którego wchodzi 3 członków.

5.Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne używają pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: Dolnośląski Związek Pszczelarzy - Koło Terenowe w ................ lub odpowiednio do swojej struktury i statutu.

§9

1.  Na terenie rejonu gmin, miast oraz dzielnic miast, powiatów podstawową komórką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy lub inne jednostki organizacyjne.

2.  Koło Pszczelarzy lub inna jednostka organizacyjna może być zorganizowana przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków.

3.  W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej można stworzyć Sekcję Pszczelarzy wchodzącą w skład Koła lub innej jednostki organizacyjnej na terenie danej gminy, miasta, dzielnicy, powiatu. Sekcja Pszczelarzy zrzesza co najmniej 5 członków.

4.  Siedzibę Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych ustala ogół członków w zależności od warunków lokalowych.

5.  Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne wymieniane w § 9 pkt 1 są ogniwami Związku i muszą uzyskać pisemne zezwolenie Zarządu Związku na założenie Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych i ich działalność.

6.  Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne realizują zadania w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku.

IV Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi.

1.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące hodowlę pszczół albo zajmujące się naukowo-badawczą dziedziną pszczelarstwa, które podpisały deklarację członkowską i należą do jednego z Kół Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej.

2.   przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu Koła lub innej jednostki organizacyjnej.

3.   Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje Walne zebranie Związku na wniosek Koła lub innej jednostki organiacyjnej lub Zarząd Związku.

§11

Członek zwyczajny ma prawo:

1.   Brać bezpośrednio udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Koła  lub innej jednostki organizacyjnej oraz być wybranym jako delegat na Zjazd Delegatów Związku.

2.   Wybierać i być wybieranym do władz Koła lub innej jednostki organizacyjnej oraz wybierać delegatów i być wybieranym do władz Związku.

3.   Korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochroną prawną w zakresie hodowli pszczół.

§12

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.   Stosować się do postanowień statutu Związku oraz regulaminu Koła lub innej jednostki organizacyjnej i uchwał podejmowanych przez władze Związku.

2.   Brać czynny udział w pracach Koła lub innej jednostki organizacyjnej, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku.

3.   Terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał i uczestniczyć w zebraniach Koła lub innej jednostki organizacyjnej. 

4.   Przestrzegać zasad etyki pszczelarzy, stosować "Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w  Pszczelarstwie" .

5.   Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich między innymi poprzez coroczne poddawanie ich badaniom laboratoryjnym i kontroli.

§13

Utratę członkostwa powodują:

a.   nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia przez Zarząd Koła  lub innej jednostki  organizacyjnej

b.   dobrowolne wystąpienie z Koła lub innej jednostki organizacyjnej, złożone na piśmie.

§14

Wykluczenia z Koła lub innej jednostki organizacyjnej występuje w przypadku:

1.

a).  postanowienia sądu koleżeńskiego.

b).  podjęcia uchwały Zarządu Związku lub Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej za naruszenie zasad statutu Związku.

§15

Zawieszenie członka Związku następuje w przypadku:

1.     

a)   postanowienia Sądu Koleżeńskiego.

b) podjęcia uchwały Zarządu Związku lub Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej.

  2.  Termin odwołania od decyzji pkt 1a,b wynosi 30 dni od daty doręczenia. Odwołanie od decyzji można wnieść w przypadku pkt 1a - 1b do Sądu Koleżeńskiego Związku.

  3.  Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła lub  innej jednostki organizacyjnej tylko za zgodą Związku.

  4.  W przypadku zawieszenia członka Związku w prawach członkowskich nie może on pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych, ma natomiast obowiązek wywiązania się z zadań statutowych określonych w § 12 pkt 1-5.

V Władze Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy

Władzami Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy są:

1.  Walny Zjazd Delegatów Związku

2.  Zarząd Związku

3.  Komisja Rewizyjna

4.  Sąd Koleżeński

        Kadencja władz trwa 4 lata.

5.  Osoby powołane do wymienionych władz wykonują swoje funkcje społecznie.

§16

  1.  Dolnośląski Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

a) zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się co 4 lata, zwołuje go Zarząd Związku w terminie uzgodnionym z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

b) nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany w przypadkach:

                    -   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

-  na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią delegatów, uczestników poprzedniego Zjazdu,

-   na żądanie Polskiego Związku Pszczelarskiego

c) nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni od czasu   podjęcia decyzji (§ 16 pkt b).

d) o terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed   wyznaczonym terminem, z doręczeniem programu Zjazdu.

        e)  Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Związku lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

f)    przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza wybiera Zjazd Delegatów. Prezydium Zjazdu powołuje jego przewodniczący.

§17

1.  W obradach Zjazdu biorą udział z prawem głosu:

a)   delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Pszczelarzy i innej jednostki organizacyjnej w ilości 1 delegat na każe rozpoczęte 50 członków.

2.  Z głosem doradczym:

a) prezesi Zarządów Kół Terenowych i innej jednostki organizacyjnej. Ponadtoczłonkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku,

b)   przedstawiciele organizacji współpracujących,

c)   osoby zaproszone.

3.Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady odbyć się powinny w tym samym dniu, lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne mimo braku połowy uprawnionych do głosowania.

  4.   Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie 1/4 obecnych delegatów może być przeprowadzone tajnie. W sprawach  wykluczenia ze związku obowiązuje głosowanie tajne.

§18

Do kompetencji Zjazdu Związku należy:

1.  Uchwalanie statutu Związku, regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminów dla Kół Pszczelarzy i innych jednostek  organizacyjnych.

2.  Wybór spośród delegatów Związku:

a)   Prezesa Zarządu,

b)   członków Zarządu i ich zastępców,

c)   członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

d)   członków Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,

e)   delegatów za Zjazd PZP.

3.  Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

4.  Podejmowanie uchwał programowych pracy Związku.

5.  Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Związku.

6. Uchwalanie relatywnej wysokości świadczeń na rzecz Związku

a)   wpisowego od nowo przyjętych członków,

b)   składek rocznych (stałych) oraz składki produkcyjne,

c)   decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

7.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.

8.  Przyznawanie godności członka honorowego Związku.

§19

Zarząd Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy składa się:

1.  Z Prezesa i 6 członków oraz 3 zastępców wybranych przez Zjazd Delegatów.

2.  Wybiera ze swojego składu wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz Prezydium składające się z Prezesa i 2 członków Zarządu.

3.  W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca członka Zarządu, który na Zjeździe Delegatów otrzymał największą liczbę głosów.

4.  Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w zastępstwie wiceprezes, co najmniej na kwartał.

5.  Prezes Zarządu może zwołać poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem prezesów Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych oraz innych przedstawicieli organizacji gospodarczych - współdziałających.

6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

7.  Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów - głosowanie rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu lub 3 członków Prezydium. Zarząd Związku działa kolegialnie w oparciu o statut.

8.  W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium złożyć odpowiednie sprawozdanie.

§20

Do obowiązków Zarządu należy:

1.  Reprezentowanie interesów Związku wobec władz, instytucji, sądów, organizacji 

i osób trzecich.

2.  Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz terenowych.

3.  Opracowanie planów działalności i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy.

4.  Uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych dla Prezydium, Kół Pszczelarskich i innych jednostek organizacyjnych.

5.  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych, zatwierdzanie rocznych planów pracy, budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania.

6.Rozpatrywanie odwołań członków Związku oraz uchylanie w drodze nadzoru uchwał walnych zebrań Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnej niezgodnych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami prawa.

6.  Powoływanie Komisji Problemowych i uchwalanie dla nich regulaminu.

7.  Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych (resortowych i związkowych).

8.  Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej Związku.

9.  Wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego.

10.  Kontrolowanie działalności finansowo-rzeczowej Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych.

11.  Angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych w biurze Związku zgodnie z przyznanym limitem przez PZP.

12.  Przygotowanie Zjazdu Delegatów Związku.

13.  Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu lub niezbędnych w realizacji zadań Zarządu w sferze gospodarczej pszczelarzy.

§21

1.  Zarząd Związku jest uprawniony do:

a)   zawieszania w czynnościach Zarządu Koła , Zarządu innej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, członków fizycznych w przypadku:

        - naruszenia założeń statutowych

        - niewykonania uchwał Zarządu Związku

        - naruszanie dyscypliny organizacyjnej lub działanie na szkodę Związku

b)   uchylania uchwały Walnych Zebrań i Zarządów Kół Terenowych i innych jednostek organizacyjnych, które działają niezgodnie ze statutem Związku lub działają sprzecznie z zarządzeniami władz terenowych.

2.  W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy, Zarządu  innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Zarząd  Związku  powołuje tymczasowy Zarząd Koła lub innej jednostki organizacyjnej w składzie 3 osób celem:

a) przyjęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła i innej jednostki organizacyjnej 

i kontynuowania jego działalności,

b)   tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy i innej jednostki organizacyjnej winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia Zarządu  zwołać walne zebranie członków Koła czy innej jednostki organizacyjnej i dokonać wyboru Zarządu.

3.  Od decyzji podjętej przez związek (§21 pkt 1a) przysługuje prawo do odwołania do władz PZP w ciągu 30 dni.

§22

Tryb i zasady odwoływania członków władz Związku przed upływem kadencji:

1.  Członek władz Związku traci piastowanie funkcji w razie:

a)utarty praw honorowych,

b)skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

c)orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

d)   nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu Związku,

e)działanie na szkodę Związku.

2.  Decyzję w powyższych sprawach podejmuje posiedzenie Zarządu Związku z udziałem Komisji Rewizyjnej

a)   uchwały w powyższych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§23

Umowy i zobowiązania w imieniu Związku podpisuje prezes lub wiceprezes a drugi podpis składa sekretarz lub skarbnik.

a)Zarząd może upoważnić pracownika etatowego biura do podpisywania bieżącej

   korespondencji, z wyjątkiem spraw skierowanych do organów nadzorczych i władz nadrzędnych.

VI.  Komisja Rewizyjna

§24

1.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego

a)  przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz na rok, celem dokonania rewizji kasy i rachunkowości oraz działalności gospodarczej Zarządu,

b)  uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2 członków,

c)  tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Dolnośląski  Zjazd Delegatów,

d)  w czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawcy,

e) ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.   

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:                                                                  

a)  kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo- finansowej Związku,

b) składanie sprawozdań i stawianie wniosków na zjeździe delegatów o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,

c) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Związku lub nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeżeli uzna to za konieczne,

d) przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji winien brać udział w zebraniu Zarządu Związku z głosem doradczym,

e) Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej Związku,

f) Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący może zlecić wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom Komisji,

g) w sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Związku może zlecić wykonanie określonych czynności biegłemu.

h) zawieranie umów /o pracę, o dzieło, umów zlecenie/ z członkami Zarządu.

VII  Sąd Koleżeński            

§25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.

a) Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych zachodzących pomiędzy członkami Związku w zakresie działalności pszczelarskiej,

b) tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez  Dolnośląski Zjazd Delegatów,

c) od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związku przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego PZP.

2. Sąd Koleżeński reprezentuje:

a) w pierwszej instancji-

1/ w sprawach przeciwko członkom Związku- osobom fizycznym- o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyką pszczelarską, popełnione przez nich 

w związku z pełnionymi funkcjami we władzach Związku,

2/ sprawy przekazane przez Sądy Koleżeńskie Kół i innej jednostki organizacyjnej.

b) w drugiej instancji-

 1/  odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół i innej jednostki organizacyjnej.

3.  Karami wymierzonymi przez Sądy Koleżeńskie są

 a) upomnienie,

 b) nagana,

 c) wykluczenie ze Związku.

VIII. Fundusze i majątek Związku.

§26

 Fundusze Związku powstają z:

a)  ze składek członkowskich,

b)  z działalności gospodarczej,

c)  z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji,

d)  z innych wpływów,

e)  dla wykonania zadań i zagospodarowania funduszów wymienionych w punkcie 

c powinny określać porozumienia zawarte pomiędzy jednostkami przekazującymi oraz Zarządem,

f) Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym,

g) operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości wg obowiązujących przepisów rachunkowych,

h) prowadzenie rachunkowości może być zlecone powołanej do tego instytucji, bądź tez w ramach prac zleconych.

IX Biuro Związku

§27

1. Pracą Biura kieruje kierownik Biura, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.

2. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

3. Pracę Biura nadzoruje Sekretarz Zarządu Związku

X Zmiana statutu

§ 28

1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Dolnośląskiego Walnego Zjazdu, powziętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

XI Rozwiązanie i likwidacja Związku

§29

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku  większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną, wybraną przez Dolnośląski Zjazd Delegatów.

3. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejestrowego o skreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.

§30

Z mocy ustawy Statut podlega zarejestrowaniu we właściwym sądzie.